Aralin 3: Ang Pagsilang Sa Pamilya ng Diyos

Panimula

Sa nakaraang dalawang aralin tinalakay natin ang pagiging Diyos ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, ano ang epekto nito sa atin? Ano ang nais ng Diyos sa atin? At paano tayo makikipag-ugnayan sa kanya?

Nilikha ng Dahil sa Pag-ibig

At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. (Genesis 2:7 Ang Biblia)

Nang nilikha ng Diyos ang tao, siya ay hiningahan ng Diyos sa ilong at siya ay naging kaluluwang may buhay. Ang hiningang ito ay ang buhay ng kaluluwa na tinatawag ng Simbahang Katoliko na pananampalataya o pakikibahagi sa buhay ng Diyos (Catechism of the Catholic Church, 1997). Dahil mahal tayo ng Diyos ng orihinal na plano Niya sa tao ay makibahagi sa kanyang buhay upang magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya (Juan 10:10).

Ngunit maraming tao ang hindi nakakaranas ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ano kaya ang dahilan?

Kasalanan

Marami ang hindi nakakaranas ng buhay na ganap at kasiya-siya dahil sa kasalanan na nagsimula sa ating mga ninunong sina Adan at Eba.

Ayon sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nang sumuway sina Adan at Eba sa pagbabawal ng Diyos na kainin ang bunga ng punongkahoy sa gitna ng Eden sila ay nagkasala. At hindi man agarang namatay ang kanilang mga katawan ang kanilang kaluluwa ay namatay. At ang pagkamatay na ito ng kanilang kaluluwa ay namana ng kanilang mga anak – tayo. Ito ang tinatawag ng Simbahan na “salang orihinal”.

Salang Orihinal

Ang unang kasalanan, ang kalagayan kung saan ang lahat ng tao ay ipinanganak at ang katayuan ng pagkawala ng unang kaloob ng kabanalan at katarungan. Ito’y “kasalanang minana” natin at hindi “kasalanang pinagpasyahan” natin; ito’y kalagayan kung saan tayo isinisilang bilang tao at hindi ito bunga ng personal na pagpapasya ng tao. Dahil din sa unang pagkakaisa ng buong sangkatauhan, ito’y ipinamana sa mga supling ni Adan “hindi sa pagtulad ngunit dahil sa panganganak”.  Ang pamanang ito ay hindi pa natin lubusang maunawaan dahil ito’y isang misteryo. (KSK, 76)

Sinasabi rin sa Roma 3:23 (Ang Biblia) na…

Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios;

Kasalanang Mortal at Benial

Bukod sa “salang orihinal” meron pang dalawang uri ng kasalanan. Ito ay ang kasalanang nakamamatay (mortal) at kasalanang hindi nakamamatay (benial) (1 Juan 5:16,17).

Kasalanang Mortal

May tatlong sangkap para masabing ang isang kasalanang nagawa ay mortal.

 • Malaking bagay
 • Buong kaalaman
 • Buong pagsang-ayon

Sinisira ng kasalanang ito ang pag-ibig sa puso ng tao, pinapawi nito ang biyayang nagpapabanal at kung ito di pinagsisisihan ay maaaring mahantong sa kaparusahan ng walang hanggang kamatayan sa impiyerno. Napapatawad ito sa karaniwang paraan ng mga sakramento ng Binyag at Pakikipagkasundo o Kumpisal. (KSK, 395)

Kasalanang Benial

Ang kasalanang benial naman ay…

 • Di nagsasangkot ng malaking bagay
 • Malaking bagay ngunit di buo ang pagkaalam
 • Malaking bagay ngunit di lubos ang pagsang-ayon

Hindi nasisira ng kasalanang benial ang tipan natin sa Diyos ngunit pinahihina nito ang pag-ibig at nagpapahayag ito ng di maayos na paghahangad sa mga material na bagay. Hinahadlangan din nito ang paglago ng kaluluwa upang mapatatag ang birtud (virtues) at sa paggawa ng kabutihan. Nararapat lamang na patawan ito ng panandaliang kaparusahan na naglilinis dito. (KSK, 396)

Isinilang tayong patay dahil sa salang orihinal. Ang salang orihinal ay katayuan. Hindi tayo nagkasala by decision. Sa salang mortal naman, ito ang kasalang ginagawa natin dahil sa sariling nating kagustuhan kahit alam nating mabigat na kasalanan ang gagawin natin. Sa kasalanang benial naman, nagkakasala tayo pero maliit na kasalanan lamang.

Kung ihahalintulad sa katawan, sa salang orihinal ipinanganak tayong patay. Sa mortal na kasalanan naman, pinapatay natin ang ating sarili. At sa benial na kasalanan naman, sinusugatan natin ang ating mga sarili.

Ang kasalanan, lalo na ang orihinal (dahil dati nang patay ang kaluluwa) at mortal (dahil pinapatay natin ang ating kaluluwa) ang naglalayo sa atin sa Diyos. At dahil diyan maaaring mapunta sa walang hanggang kamatayan ang ating kaluluwa, sa impyerno.

Kamatayan: Kabayaran ng Kasalanan

Roma 6:23 – Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May tatlong uri naman ng kamatayan.

 • Espirituwal na kamatayan – kamatayan ng kaluluwa dahil sa orihinal at mortal na kasalanan o ang pagkawala ng biyayang nagpapabanal.
 • Pisikal na kamatayan – pagkalagot ng hininga, at paghihiwalay ng kaluluwa at katawan
 • Walang hanggang kamatayan – pagkawalay sa Diyos na siyang nagbibigay buhay at kaparusahan sa impyerno.

Nararanasan natin ang kamatayang espirituwal sa tuwing nagkakasala tayo. Mararanasan natin ang pisikal na kamatayan sa hinaharap. At ang pinakanakakatakot ay maaaring maranasan ng tao ang walang hanggang kamatayan kung mamamatay siya sa kanyang mga pagkakasala.

Solusyon ng Tao

Takot ang tao mapunta sa impyerno, kaya gumagawa ang marami sa atin ng paraan para maligtas. Narito ang ilan sa mga paraan ng tao.

 1. Paggawa ng mabuti – Walang masama sa paggawa ng mabuti. Kaya lang ang mabubuting gawa ay hindi nakakapagligtas ng kaluluwa sa kadahilanang hindi nito kayang buhayin ang kaluluwang patay. Hindi rin nito kayang pigilan ang pagkamatay ng pisikal na katawan. Kaya hindi ito ang magiging dahilan para pigilan ang walang hanggang kamatayan.
 2. Pagpapahirap sa sarili – Wala ring masama sa pagsasakripisyo. Ngunit, tulad ng mabuting gawa hindi rin nito kayang buhayin ang patay na kaluluwa. At dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang pagpapahirap sa sarili ay parang pagbabayad ng limang piso sa isang milyong pisong utang.
 3. Pagsisimba tuwing Linggo – Mabuti at maganda ang magsimba tuwing Linggo. Pero marami sa mga Katoliko ang nag-aakala na kapag nagsimba sila tuwing Linggo ay sapat na iyon para makapasok sa kaharian ng Diyos. Halimbawa, magkaibigan si Juan at si Pedro. Si Juan tuwing Linggo ay pumupunta sa bahay nina Pedro. Doon kumakain, naliligo, natutulog etc. Ok lang kay Pedro kasi magkaibigan naman sila. Pero ang tanong dahil ba doon ay miyembro na siya ng pamilya nina Pedro? Hindi! Ganun din ang pagsisimba. Hindi tayo nagsisimba para maging bahagi ng pamilya ng Diyos, nagsisimba tayo dahil naging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos.

Ang lahat ng solusyon ng tao ay hindi sapat at hindi nakakalutas ng problema. Pero may solusyon ang Diyos.

Solusyon ng Diyos

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan 3:16 http://filipino.bible/bible-reader/)

Mahal tayo ng Diyos. Kaya nilikha niya ang tao ay upang makibahagi sa kanyang buhay. Ngunit dahil sa kasalanan tayo ay nahiwalay sa kanya. Ngunit gumawa ng paraan ang Diyos.Resulta ng larawan para sa Baptism of Our Lord

Ito ang mensahe ng Kristiyanismo: dahil lahat ng solusyon ng tao ay sablay, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Siya mismo ang umabot sa tao sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Jesus.

Ano ang kailangan para maligtas? Isilang sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus.

Paano muling isisilang ang tao?

 1. Kailangang pagsisihan at talikuran natin ang ating mga kasalanan. (Mateo 3:2)
 2. Kailangang tayo ay mabinyagan. (Juan 3:3-5, Marcos 16:16)
 3. Kailangang sumampalataya tayo kay Jesu-Cristo at tanggapin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. (Juan 1:12)

“Kaya’t dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Cristo!” Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya’t tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, “Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?” Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. (Gawa 2:36-38 http://filipino.bible/bible-reader/)

Hindi sapat na sumampalataya lamang kay Jesus. At hindi rin ito itinuro ni San Pedro at ng iba pang mga apostol.

Mahalaga ang binyag (o bautismo) sapagkat sa pamamagitan ng sakramentong ito ay nakikibahagi tayo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus.

Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Samakatuwid, tayo’y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. (Roma 6:3-4 http://filipino.bible/bible-reader/)

Sa pamamagitan ng binyag muling binubuhay ang ating kaluluwa na patay dahil sa orihinal (at mortal) na kasalanan. Muling ibinabalik sa atin ang biyayang nagpapabanal na nawala dahil sa kasalanan nina Adan at Eba. At muli tayong nakikibahagi sa buhay ng Diyos.

Tinatanggal ng Binyag ang kasalanang mana (o salang orihinal), ang lahat ng kasalanang personal at lahat ng kaparusahan dulot ng kasalanan. Dulot ng binyag ang pakikibahagi ng binyagan sa buhay ng maka-diyos ng Banal na Santatlo, sa pamamagitan ng biyayang nagpapabanal, ang biyayang nakapagliligtas na siyang sanhi ng pagkabilang natin kay Kristo at sa kanyang Simbahan. (KSK, 263)

Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo, na umakyat sa langit at ngayo’y nasa kanan ng Diyos. (1Pedro 3:21-22 http://filipino.bible/bible-reader/)

Isang bagong buhay

Ang muling kapanganakan ay hindi lamang isang buhay doon sa langit na mararanasan natin kapag tayo ay namatay na, ito rin ay isang panibagong buhay dito sa lupa.

Nais ng Diyos na makilala natin Siya ng personal, maranasan ang Kanyang presensya at kapangyarihan, mamuhay na may kapayapaan at kagalakan, at maging malaya sa kasalanan at kay Satanas.

Nais ng Diyos na tayo (ang simbahan) ay maging bago, isang grupo ng taong nagmamahalan sa isa’t isa, kung saan ang lahat ay namumuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos at malaya sa pamamahala ni Satanas.

“Kaya’t kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito’y napalitan na ng bago. Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya’y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos.” (2Corinto 5:17,21 http://filipino.bible/bible-reader/)

Pagninilay

 1. Ako ba ay isinilang na sa pamilya ng Diyos? Kailan?
 2. Nakikita ba sa pamamagitan ng aking pamumuhay na ako ay bahagi ng pamilya ng Diyos?
 3. Sinisikap ko bang iwasan ang kasalanan na nagiging dahilan upang mapalayo ako sa Diyos?