Aralin 2: Libingang Walang Laman

(Basahin ang Mateo 27:62-28:15)

Maraming Pilipinong Katolikong nagsisimba na simula pa sa pagkabata ngunit hindi naging matatag ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Dumarating sa punto na nag-aalinlangan sila kung ang pananampalatayang Kristiyano Katoliko ba ay talagang totoo o isang sistemang binubuo ng mga paniniwala at mga tradisyon na balang araw ay mawawala o mababago rin.

Sa araling ito, pag-aaralan natin kung paano ba natin matitiyak na si Jesus nga ay tunay na Diyos.

Naging Bahagi ng Kasaysayan

Si Jesus ay hindi isang alamat o kathang-isip lamang. Siya ay naging bahagi ng kasaysayan tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio. Pinatutunayan ito ng mga aklat ng kasaysayan. At kahit ang ating kalendaryo ay nagpapatunay na siya ay totoong namuhay dito sa lupa at naging bahagi ng kasaysayan. Kapag sinabi nating December 25, 2017 AD, nangangahulugan ito na 2,017 taon na ang nakalilipas mula nung isinilang si Jesus. Ang ibig sabihin naman ng AD ay Anno Domini na ang ibig sabihin ay “taon ng ating Panginoon”. Kaya walang saysay kung ibabase natin ang ating kalendaryo sa isang alamat o kathang-isip lamang.

Katangi-tangi

Lahat ng nagtatag ng relihiyon ay namatay. Pero bukod tanging si Jesus lamang ang muling nabuhay. Kung halimbawang gigibain ko ang pananampalatayang Kristiyano, hindi ko kailangang sirain ang integridad ng mga Santo Papa, nga mga Obispo, nga mga pari at ng mga Kristiyano. Ang kailangan ko lang gawin ay ilabas ko ang katawan ni Jesus para pabulaanan ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na siya ay muling nabuhay. Tapos ang boxing ‘ka nga.

Yun e kung mayroong makapaglalabas ng kanyang bangkay.

Isa pang dahilan kung bakit katangi-tangi si Jesus ay dahil bago pa man siya mamatay sinabi na niyang muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Nangangahulugan ito na kontrolado niya ang takbo ng kasaysayan.

Idagdag pa idagdag ang kakayahan niyang magpalakad ng pilay, magpagaling ng ketongin, magpamulat sa bulag, magbigay ng pandinig sa bingi, magparami ng kakaunting tinapay, at pasunurin ang kalikasan sa kanyang utos.

Ang Patotoo ng mga Nakasaksi

“Huwag kayong matakot; alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya’y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo’t tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya.” (Mateo 28:5,6)

May tatlong na paraan para patunayan na si Jesus ay totoong muling nabuhay

  1. Libingang walang laman
  2. Pagpapakita ni Jesus sa mga alagad
  3. Pakikipag-ugnayan ni Jesus sa mga sumasampalataya sa Kanya

 

Libingang Walang Laman

Kung si Jesus ay hindi nabuhay na muli at kung ang libingan ay may laman kailangan lang ilabas ng mga pinunong Judio at pinunong Romano ang bangkay ni Jesus upang pabulaanan ang patotoo ng mga alagad na siya ay muling nabuhay. Pero hindi ganun ang ginawa nila dahil wala silang mailalabas na bangkay ni Jesus. Sa halip, pinag-usig nila ang mga unang Kristiyano (ang ilan ay pinahirapan at ang iba naman ay pinatay).

May iba’t ibang teorya kung bakit walang laman ang libingan. At ito ay ang mga sumusunod:

  • Ninakaw ng mga alagad ang bangkay ni Jesus – Imposible ito dahil mababasa natin sa Biblia na lahat ng kanyang mga alagad (bukod kay Juan) ay iniwan siya nung panahon na siya ay ipapako sa krus dahil sa takot na baka madamay sila, ibig sabihin wala silang lakas ng loob na nakawin ang bangkay. Bukod pa roon, pinabantayan sa mga sundalong Romano ang libingan.
  • Binayaran ng mga alagad ang mga sundalo para makuha ang bangkay – Sampu sa labindalawang alagad ay namatay sa pagiging martir. At hindi lang ang mga apostol ang namatay bilang martir, pati na rin ang mga taong sumampalataya dahil sa pangangaral nila. Kung nasa kanila ang bangkay ni Jesus, hindi na sana nila kailangang mahirapan at mamatay. Ilalabas na lang nila ito at mamumuhay na sila ng mapayapa. Walang handang mamatay para sa kasinungalingan.
  • Nawalan lang ng malay si Jesus at tumakas – Sinaksak si Jesus sa tagiliran para siguraduhin na patay na siya. Pero kung ipagpapalagay natin na nawalan nga lang talaga siya ng malay, paano niya mapapagulong ang napakalaking bato na nakatakip sa libingan, paano siya makakatakas papalayo sa mga sundalong bantay samantalang may sugat ang paa’t kamay niya pati tagiliran? At paano niyang mapapaniwala ang mga alagad niya (na magiging dahilan ng pagkamartir nila) na siya ay nagtagumpay sa kamatayan, na siya ang Panginoong nagbibigay buhay?

Isa lang ang natitirang konklusyon. Si Jesus ay muling nabuhay. Totoong muling nabuhay.

Ugnayan kay Jesus

Hindi lamang nabuhay na muli si Jesus dalawang libong taon na ang nakalilipas. Buhay siya sa mga sakramento lalong lalo na sa Banal na Misa. At pinatutunayan ito ng mga himala ng pagbabago ng Ostia mula sa pagiging tinapay patungo sa pagiging totoo at literal na laman ng tao tulad ng nangyari sa Lanciano at sa Orvieto sa bansang Italya.

Noong 1971, Pinag-aralan ng isang Professor of Anatomy na si Odoardo Lanoli ang ostia na naging laman mula sa Lanciano at sinabi niyang ang laman ay mula sa puso, ang dugo ay sariwa (at hindi dalawang libong taon na ang tagal), at walang mababakas na preservatives (para hindi mabulok).

Nakikipag-ugnayan sa atin si Jesus sa mga sakramento, lalo na sa Misa. Nakikipag-ugnyan rin siya sa atin sa tuwing tayo ay nagdadasal at nagbabasa ng Biblia.

Buhay siya ngayon at nakikipag-ugnayan sa mga sumasampalataya sa kanya. Binabago Niya ang kanilang buhay, sinasagot ang mga panalangin, binibigyan ng kapayapaan ang puso, gumagaling ang may sakit at lumalayas ang mga demonyo sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang pangalan.

Konklusyon

Binago ni Jesu-Cristo ang kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Nang mamatay siya sa krus ay binayaran niya ang parusa sa ating mga kasalanan, pinalaya Niya tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ang Kanyang muling pagkabuhay ang sumira sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan.

Dahil kay Jesus tayo ay maaaari nang magkaroon ng bagong buhay – buhay na ganap at kasiya-siya.

Ang libingang walang laman ang nagpapatunay na muling nabuhay si Jesus, na siyang matibay na pundasyon ng ating pananampalataya.

Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay ang tugatog ng ating pananampalataya kay Kristo at ang kabuuan ng Misteryo Paskuwal kasama ng kanyang Krus. (Katesismo ng Simbahang Katoliko, 126)

Ang pagkakatawang-tao ni Hesus ay binigyang kaganapan sa kanyang Muling Pagkabuhay. Ito’y nagpapatunay ng kanyang pagka-Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa at sinasabi. Dito’y natupad ang lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin. Higit sa lahat,angMulingPagkabuhayniHesus, angPanginoonnanagtagumpaysakamatayan at kasalanan, ay angnagingugat at dahilanngatingkaligtasan at ngatin ding mulingpagkabuhay. Dahil dito’y nananagana na tayo sa biyaya bilang mga ampong anak, na siya namang tunay na pakikibahagi natin sa buhay ng Bugtong na Anak. Sa huling araw muli niya din bubuhayin ang ating mga katawan. (Katesismo ng Simbahang Katoliko, 131)

Pagninilay

  • Anong pangyayari sa buhay ko ang nagpapatunay na Buhay ang Panginoong Jesus?
  • Paano ko ipinakikita o ipinadarama sa aking kapwa na Muling Nabuhay ang Panginoong Jesus?

Artwork by Melrose Arceo