Aralin 1: Sino si Jesus?

May mga taong nagsasabi na si Jesus ay isa lamang mabuting tao, isang mabuting guro, o kaya naman ay propeta. May ilan naman na nagsasabing siya ay isa lamang sa mga diyos. Ang ilan naman ay nagsasabi na siya ay isa lamang kathang-isip. Totoo nga ba ang mga ito?

Tingnan natin kung ano ang sinasabi Niya tungkol sa Kanyang sarili.

Sinabi ng mga Judio kay Jesus, “Hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo?” Sumagot si Jesus, “Hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking Ama ngunit ako’y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako’y parangalan; may isang nagsisikap na ako’y parangalan, at siya ang magpapasya. Pakatandaan ninyo: ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman.”

Sinabi ng mga Judio, “Ngayo’y natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya’y namatay, gayundin ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili?”

Sumagot si Jesus, “Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya’y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako’y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya’y nagalak.”

Dahil dito’y sinabi sa kanya ng mga Judio, “Wala ka pang limampung taóng gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham?”

Sumagot si Jesus, “Pakatandaan ninyo: bago pa ipinanganak si Abraham, ‘Ako ay Ako Na’.”

(Juan 8:48-59, http://filipino.bible/bible-reader/)

Ang isyu na pinaguusapan na Juan 8:48-59 ay kung sino ba si Jesus. Siya ay pinaratangan ng mga Judio na isang Samaritano at inaalihan ng demonyo. Ngunit si Jesus ay nagpakilala bilang Anak ng Diyos (tal. 54), at naroon na siya bago pa ipanganak si Abraham.

Dahil dito, tinangka siyang batuhin ng mga Judio dahil alam nila na kapag nag-claim ang isang tao bilang Anak ng Diyos at nagpakilala na siya ay “Ako ay Ako Na” ipinapakilala niya ang sarili niya bilang Diyos. At hindi nila matanggap na ang isang tao lamang ay magpapakilala bilang Diyos. Nakuha ng mga Judio ang gustong sabihin ng ni Jesus; na siya ay Diyos.

Tingnan naman natin ang iba pang talata sa Biblia…

“Huwag na kayong mabalisa; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako’y babalik at isasama ko kayo upang kayo’y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko.”

Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan?”

Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.”

(Juan 14:1-7, http://filipino.bible/bible-reader/)

Sa Juan 14:1-7 pinag-uusapan nina Jesus at ng kanyang mga alagad ang kanyang pagpunta sa tahanan ng kanyang Ama sa langit. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Dahil hindi niya sinabi na siya ay isa sa mga daan, nangangahulugan ito na wala nang ibang daan patungo sa Ama.

Dito makikita natin, na hindi lamang ituturo ni Jesus ang daan, kundi siya – ang kanyang Persona mismo – ang daan patungo sa Ama.

Sa Juan 8:48-59, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang Anak ng Diyos, bilang Diyos (Ako ay Ako na). Samantalang sa Juan 141-7, ipinakilala naman niya ang sarili niya bilang tanging daan patungo sa Ama.

Kung si Jesus ay isang mabuting tao lamang, mabuting guro at propeta at sa kabilang banda ay nagpapakilala siyang Diyos tulad ng nakita natin sa mga talata, isa lamang sa tatlo ang maaaring maging implikasyon niyan.

  1. Hindi siya Diyos, siya ay sinungaling
  2. Hindi siya Diyos, siya ay isang baliw
  3. Siya ay tunay na Diyos

Kung ang sinasabi ng iba na si Jesus ay isang mabuting tao lamang, o kaya naman ay mabuting guro o kaya ay propeta ay totoo, at nagpapakilala siyang Diyos tulad ng nakita natin sa mga talata sa Biblia magkakaroon ng kontradiksyon. At ang kontradiksyon ay ito: ipinapakilala niya ang sarili niya bilang Diyos gayung hindi naman, ibig sabihin hindi siya mabuting tao, o mabuting guro. Siya ay manloloko, manlilinlang at sinungaling.

O kaya naman, maaaring siya ay nababaliw na nagpapakilalang Diyos pero tao lang naman talaga. Kung ganun, hindi pa rin siya maaaring tawaging mabuting guro. Siya ay hindi guro kundi isang baliw.

Isa na lang ang natitirang konklusyon, at iyon ay makikita sa apat na Ebanghelyo; siya ay Tunay na Diyos.

May ilang nagsasabi na hindi mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan natin, basta ang mahalaga ay sincere tayo sa paniniwala natin. Delikado ang ganitong paniniwala, bakit? Paano kung halimbawang ang isang tao ay may sakit na pulmonya at hindi alam kung anong gamot ang dapat niyang inumin at pumunta lang siya sa medicine cabinet at sincere na naniwala na ang gamot na nakuha niya ay para sa pulmonya kahit ang totoo, ang nakuha niya ay gamot para sa hindi natunawan. Mahalagang pag-aralan kung ano ang dapat nating paniwalaan at sampalatayanan.

May ilan namang tao na gusto ay sigurado, halimbawa, sasampalataya kay Jesus tapos sasampalataya kay Buddha para sure. Ang problema, if Jesus is not the Lord of all (aspects of your life) he is not the Lord at all. Isa lang dapat ang Panginoon ng buhay natin.

Bukod tangi ang pananampalatayang Kristiyano sa lahat ng relihiyon. Bakit?

  • Ang Kristiyanismo ay relihiyon. Pero higit pa diyan, ito ay isang relasyon sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng ni Jesus.
  • Ang lahat ng relihiyon ay bunga ng pagtatangka ng tao na makaabot sa Diyos. Ang Kristiyanismo ay ang pag-abot ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na napako sa Krus.
  • Ang Kristiyanismo lang ang bukod tanging relihiyon na may Tagapagligtas.
  • Ang Kristiyanismo ay hindi lamang nagtuturo ng mga dapat at hindi dapat gawin ng tao. Hindi lamang itinuturo ng Kristiyanismo ang paggawa ng mabuti, higit pa rito ang itinuturo ng Kristiyanismo ay ang bagong buhay kay Kristo; pakikiisa at pakikibahagi sa kanyang buhay.

Konklusyon

Napag-aralan natin na ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang Diyos at bilang natatanging daan patungo sa Ama. May kalayaan tayong tanggihan o tanggapin ito. Kung ito ay ating tatanggihan para na nating sinasabi na si Jesus ay baliw o sinungaling. Pero kung tatanggapin natin ito, kailangan nating ibigay ang ating buong pusong paglilingkod sa kanya bilang ating Panginoon.

Sa Biblia, ang taguring “Panginoon” ay tumutukoy sa Diyos bilang kataas-taasan. Ginamit ni Hesus ang taguring ito para sa kanyang sarili at ito’y nagpahayag ng kanyang maka-Diyos na kapangyarihan sa buong sangnilikha, laban sa mga demonyo, laban sa kasalanan at laban sa kamatayan at higit dito, ito’y naging matingkad sa kanyang muling pagkabuhay. Noon pa man ay ipinahayag na ng mga unang Kristiyano sa kanilang pananampalataya na ang kapangyarihan, pagkilala, kaluwalhatian na pinatungkol nila sa Diyos Ama ay pinatutungkol din nila kay Hesus: Binigyan siya ng Diyos ng pangalan na higit pa sa lahat ng pangalan siya ang Panginoon ng daigdig at kasayasayan, sa kanya natin dapat isuko ang ating kalayaan. (Kasesismo ng Simbahang Katoliko, 84)

Pagninilay

1.Sino si Hesus para sa akin?

2.Anong mahalagang katotohanan ang aking natutuhan sa aralin ngayon?