151 comments on “Ang Sampung Utos ng Diyos, Binago?

 1. Bakit pa kailangan ng imahe kung pwede namang dumirekta sa Diyos?

  Ang pagluhod sa rebulto ay pagsamba na rin ayon sa biblia.

  Exodo 20:3-5 “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;”

  An linaw oh. Huwag yuyukuran. Ibig sabihin huwag luluhudan.

  Hindi lamang iyon, narito pa ang isa, Isang munting aklat Katoliko na may pamagat na “Catesismo” na tinagalog ng Pari na si Luis de Amezquita , ganito naman ang ating mababasa:

  “ Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang Krus o isang mahal na larawan. Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar magwika ka ng ganito: Sinasamba kita,” [Catesismo, ni Padre Luis de Amezquita, pahina 79 at 82]

  Dito naman sa aklat na ito ay maliwanag na inuutusan ang isang Katoliko na agad na manikluhod o lumuhod pagkagising sa harap ng isang Krus o isang mahal na larawan, at pagkatapos ay sasabihin sa harapan nito ang mga katagang: “Sinasamba Kita”. Hindi ba iyan maliwanag na pag-uutos sa isang Katoliko na lumuhod at sumamba sa isang Larawan?

  Kaya nga sabihin niyo man na hindi kayo sumasamba kung ang nakikita naman namin ang ginagawa niyo: kayo ay lulumuluhod at nananalangin sa harapan ng mga larawan ng mga tinatawag niyong mga Santo, hindi ba iyon ang nagpapatunay na kayo ay sumasamba dito? Dahil sa Biblia ang katumbas ng gawang pagyukod o pagluhod ay pagsamba, basahin natin:

  Awit 95:6 “Oh magsiparito kayo, tayo’y magsisamba at magsiyukod; tayo’y magsiluhod sa harap ng Panginoon na May-lalang sa atin.”

  At maliwanag namang sinabi ng Diyos na ang pagyukod o pagluhod sa mga ito ang kaniyang ipinagbabawal hindi po ba? Balikan po natin ang sinasabi ng Diyos sa aklat ng Exodo:

  Exodo 20:3-5 “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;”

 2. Magandang punto yung sinabi mo na “Ang issue ng idolatry ay hindi sa usapin ng rebulto at imahen. Ito ay sa disposisyon ng puso ng isang tao para sa Diyos at sa ibang bagay.” Naniniwala ako na ang “Sin of Idolatry” is not about the graven images or sculptor, Maaring ito ay tao na mas higit ang pagmamahal kesa sa Diyos. Pwede ito ay asawa, anak, girlfriend, boyfriend, career, trabaho o pera. Isa akong Protestant at nakakalungkot na maraming mga kabilang sa Protestant denominations at Christian Fellowship na masyadong obsess sa mga graven images ng mga Roman Catholic yet sa buhay nila mismo may mga iniidolo sila at hindi ang Diyos ang NUMBER ONE sa buhay nila kundi ang mga tao at pera na mas mahalaga sa kanila kesa sa Diyos. Ang pagsamba sa diyus-diyosan ay tulad ng sinabi ni Jesus, “Kung nasaan ang puso mo” kung nasa ‘kayamanan’ kung nasa ‘tao’ yun ang diyos mo”. Nasa hwag tayong judgmental instead let us check our heart always kung ang Diyos nga ang mas mahalaga sa buhay o ang ibang bagay?. God Bless Us All!

 3. Isaiah 44:9-20

  9 Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila’y mangapahiya.
  10 Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman?
  11 Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila’y mangatatakot, sila’y mangahihiyang magkakasama.
  12 Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya’y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya’y hindi umiinom ng tubig, at pata.
  13 Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay.
  14 Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya’y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao’y kinakandili ng ulan.
  15 Kung magkagayo’y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan.
  16 Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya’y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya’y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako’y naiinitan, aking nakita ang apoy:
  17 At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga’y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka’t ikaw ay aking dios.
  18 Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka’t ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila’y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa.
  19 At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako’y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy?
  20 Siya’y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay?

 4. DANIEL 7

  19Nang magkagayo’y ninasa kong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na hayop, na kaiba sa lahat ng yaon, na totoong kakilakilabot, na ang mga ngipin ay bakal, at ang mga kuko ay tanso; na nananakmal, lumalamuray, at niyuyurakan ng kaniyang mga paa ang nalabi; 20At tungkol sa sangpung sungay na nangasa kaniyang ulo, at sa isa na sumibol, at sa harap niyao’y nabuwal ang tatlo, sa makatuwid baga’y yaong sungay na may mga mata, at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay, na ang anyo ay lalong dakila kay sa kaniyang mga kasama. 21Ako’y tumingin, at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal, at nanaig laban sa kanila; 22Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating, at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal, ng Kataastaasan; at ang panaho’y dumating na inari ng mga banal ang kaharian.

  23Ganito ang sabi niya, Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin ang buong lupa, at yuyurakan, at pagluluraylurayin. 24At tungkol sa sangpung sungay, mula sa kahariang ito ay sangpung hari ang babangon: at ang isa’y babangong kasunod nila; at siya’y magiging kaiba kay sa mga una, at kaniyang ibabagsak ay tatlong hari. 25At siya’y magbabadya ng mga salita laban sa Kataastaasan, at lilipulin niya ang mga banal ng Kataastaasan; at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan; at sila’y mangabibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon. 26Nguni’t ang kahatulan ay matatatag, at kanilang aalisin ang kaniyang kapangyarihan, upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. 27At ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng Kataastaasan: ang kaniyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kaniya.

  28Narito ang wakas ng bagay. Tungkol sa aking si Daniel, ay binabagabag akong mabuti ng aking mga pagiisip, at ang aking pagmumukha ay nabago: nguni’t iningatan ko ang bagay sa aking puso

  pagtuunan mo yung daniel 7:25,26

  eto yung 10 utos ng katoliko

  Ganito ang “Sampung Utos” sa labas ng simbahan:

  Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos maliban sa akin (Exodo 20:3-5)
  Huwag kang magpahamak na manunumpa sa ngalan ng Diyos (Exodo 20:7)
  Mangilin ka kung Linggo at pistang pangilin (Exodo 20:8-10)
  Igalang mo ang iyong ama at ina (Exodo 20:12)
  Huwag kang papatay (Exodo 20:13)
  Huwag kang makikiapid (Exodo 20:14)
  Huwag kang magnanakaw(Exodo 20:15)
  Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa (Exodo 20:16)
  Huwag mong pagnasaan ang di mo asawa (Exodo 20:17a)
  Huwag kang magnasa sa di mo pag-aari. (Exodo 20:17b)

  eto yung tunay na 10 utos na binigay ng PANGINOONG DIYOS sating mga tao.

  Exodus 20

  1At sinalita ng Dios ang lahat ng salitang ito, na sinasabi,

  2Ako ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin.

  3Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.

  4Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: 5Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin; 6At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

  7Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabuluhan; sapagka’t hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.

  8Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin. 9Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. 10Nguni’t ang ikapitong araw ay sabbath sa Panginoon mong Dios: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan: 11Sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.

  12Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.

  13Huwag kang papatay.

  14Huwag kang mangangalunya.

  15Huwag kang magnanakaw.

  16Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa.

  17Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapuwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapuwa, ni ang kaniyang aliping lalake o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapuwa.

  kung babasahin mong mabuti ung daniel 7:25,26 dp b sapat yung binago yung kautusan at panahon ng pangingilin ng sabbath at pinalit ang linggo??? sanay mapag-aralan mong mabuti kapatid maraming salamat sa iyo..

 5. hindi lang tungkol sa imahi yung binago ng simbahang katoliko sa sampong utos ng biblia, pati narin araw ng panginoon ang “sabbath” or saturday seventh day of the week..

 6. hindi po numbering kung una o ikalawa o ikatlong utos ang issue dito. ang issue dito bakit ayaw ninyong ipakita yung mismong talata na huwag gumawa, huwag magkaroon ng alin mang larawang inanyuan ng anumang wangis ng nasa taas, sa lupa at ilalim ng dagat. yan po ang inalis nyo at pinangangtwiranan nyo pa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s